Курсовая работа "Варіативність перекладу герундія і герундіальних конструкцій"

Название:
Варіативність перекладу герундія і герундіальних конструкцій
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
62,7 K
32
Скачать
Поняття про герундій та його функція у реченні. Особливості перекладу герундія після прийменників. Варіанти перекладу герундія залежно від виконуваних функцій. Аналіз способів перекладу пасивного і перфектного герундія, його зворотів та конструкцій.

Краткое сожержание материала:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

ВАРІАТИВНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ГЕРУНДІЯ І ГЕРУНДІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

курсова робота

КУЗЛО Наталія Миколаївна

студентка 401 гр.

факультету лінгвістики

Науковий керівник:

старший викладач кафедри

англійської філології і перекладу

ФЕСЕНКО Г.Г.

Київ - 2008

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРУНДІЯ

1.1 Поняття про герундій

1.2 Функції герундія у реченні

РОЗДІЛ ІІ. ВАРІАТИВНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ГЕРУНДІЯ І ГЕРУНДІАЛЬНИХ ЗВОРОТІВ

2.1 Особливості перекладу герундія після прийменників

2.2 Варіанти перекладу герундія залежно від виконуваних функцій

2.3 Способи перекладу пасивного і перфектного герундія

2.4. Способи перекладу герундіального звороту і герундіальних конструкцій

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Перекладознавство як наука у процесі свого розвитку охоплює усе більше коло проблем і спірних положень. Намагаючись відповісти на запитання „як перекладати?”, „як зробити переклад адекватним?”, дослідники фокусують свою увагу на різних об'єктах перекладу, що найчастіше є джерелами суперечливих думок.

У контексті загальної проблематики перекладу граматичних явищ особливого теоретичного і практичного інтересу в перекладознавстві набуває проблема перекладу герундія і герундіальних коонструкцій. Вони щільно пов'язані з виразом національної форми у перекладі.

На жаль, на сьогодні, через низку різних факторів, таке явище як герундій, на наш погляд, вивчено досить поверхнево і зовсім недостатньо.

Актуальність дослідження теми полягає в тому, що герундій належить до поширених граматичних явищ англійськой мови, завжди у процесі перекладу репрезентує особливу складність. З іншого боку, ці складності створюють підвищений інтерес науковців до даної проблеми та роблять її цікавою для дослідження.

Мета дослідження є дослідження герундія як лінгвістичної одиниці, визначення його місця в сучасному перекладознавстві і огляд основних способів їх перекладу.

Досягнення поставленої мети вимагає розв'язання низки завдань . По-перше, важливим було з'ясувати, що ж саме представляє собою герундій; його значення і функції; особливості і всі можливі варіанти перекладу; . По-друге, розглянути усі потенційні труднощі, які можуть виникнути у перекладача під час перекладу герундія. По-третє, на основі дослідженого матеріалу, систематизувати способи перекладу герундія і герундіальних конструкцій українською мовою.

Об'єктом дослідження є герундій як граматичне явище, а предметом дослідження виступають визначення, функції, способи і варіанти перекладу герундія та їх роль у сучасному перекладознавстві.

Фактичний матеріал дослідження - це понад 500 речень , що містять досліджувані граматичні форми та конструкції. В основному речення підібрані з науково-технічних текстів та публіцистичних видань.

Дослідження особливостей передачі в перекладі граматичних форм і конструкцій базується на аналізі українських перекладів англомовних науково-технічних та науково-популярних текстів, переважно з галузей економіки, фізики, хімії, соціології, комп'ютерних технологій тощо.

Для розв'язання поставлених у роботі завдань застосовано комплексну методику дослідження. Основними методами аналізу граматичних явищ у текстах оригіналу є морфолого-синтаксичний аналіз, комплексний перекладознавчий аналіз.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що шляхом систематизації матеріалу зроблена спроба всебічно висвітлити варіанти перекладу герундія, об'єднавши в роботі думки різних дослідників з приводу способів перекладу герундія.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що його результати становлять внесок у розвиток теоретичних аспектів перекладознавства, зокреме теорії перекладу. Результати порівняльного аналізу граматичних особливостей науково-технічного перекладу відкривають перспективу для подібних досліджень передачі в перекладі граматичних явищ.

Практична цінність роботи визначається тим, що її результати можна застосовувати для розв'язання практичних проблем з напряму англо-українського перекладу. Запропонована схема аналізу фактичного матеріалу може бути використана для розгляду особливостей перекладу інших граматичних конструкцій.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТИРИСТИКА ГЕРУНДІЯ

1.1 Поняття про герундій

Варто зауважити, що герундій - одна з трьох неособових форм дієслова, яка утворена від інфінітива за допомогою закінчення -іng. Герундій містить властивості дієслова й іменника і вказує на процес . Крім простої форми, герундій має складні (аналітичні) форми, що вказують на пасивний стан і на перфектний час.

Хоча герундій за своїм розвитком є більш пізньою формою, ніж інфінітив, сфера вживання герундія поступово розширюється за рахунок витіснення інфінітива, тому що герундій виявився більш гнучким у своєму вживанні виступає єдиною дієслівною формою, яка може вживатися після прийменника, передаючи при цьому різні відношення: обставинні, об'єктні та атрибутивні.

У ряді випадків можливе вживання як інфінітива, так і герундія, наприклад: they began readіng = they began to read. Рівнобіжне використання інфінітива та герундія привело до диференціації значень у видовому відношенні. Герундій використовується для позначення дії багаторазового, незакінченного або тривалого процесу.

Поширеність герундія у сучасній англійській мові визначається загальною тенденцією використання для вираження різних обставинних, об'єктних і атрибутивних відношень звороти з неособовими формами дієслова, а не прийменникові речення.

Герундій не має аналогічних форм ні в інших німецькій , ні в українській мовах.

Розрізняють герундій активного і пасивного стану, а також перфектний і простий. Властивою рисою для герундія є подвійний характер. В результаті свого походження і розвитку герундій вирізняється номінативними і вербальними властивостями. Номінативні характеристики герундія є такими :

1. Герундій виконує функцію суб'єкта, об'єкта і предиката.

They say smoking leads to meditation. (суб'єкт)

I like making people happy.(об'єкт)

The duty of all progressive mankind is fighting for peace . (предикат)

2. Герундій може доповнюватися прийменником.

I am very tired of rowing.

3. Як іменник герундій може бути модифікований присвійним займенником чи іменником.

I wonder at Jolyon's allowing this engagement.

Варто вказати на вербальні характеристики :

1. Герундій перехідних дієслів може мати прямий об'єкт.

I had now made a good proposal in understanding their language.

2. Герундій може бути модифікований прислівником.

She burst out crying bitterly.

Герундій також відзначається часовими відмінностями, які в свою чергу є відносними , а не абсолютними.

Отже, простий активний і пасивний герундій відображає дію одночасно з дією, яка виражається особовим дієсловом, залежно від часової форми дієслова.

No one could pass in or out without being seen.

Перфектний герундій виражає дію, яка передує дії особового дієслова.

She denies having spoken with him.

Попередня дія не завжди виражається перфектним герундієм, у деяких випадках може - простим. Особливо це трапляється після дієслів to remember, to excuse , to forgive, to thank і після прийменників on, upon, after, without. Наприклад: On leaving the house we directed our steps to the shade.

Прикметно, що перфектний герундій може також використовуватися після зазначених вище дієслів та іменників.

He did not remember having been in that lumber room.

Важливою характерною особливістю герундія є те, що герундій перехідних дієслів вирізняється спеціальними формами для активного і пасивного станів.

He liked neither reading nor being read aloud.

Цікаво, що, як правило, після дієслів to want, to need, to observe, to require і прикметника worth застосовується герундій в активній формі, хоча за значенням є пасивною. Зокрема:

The slums want attending to. They were not worth saving. Перекладаються речення наступним чином : Потрібно зайнятися нетрями. Їх не потрібно було рятувати.