Дипломная работа "Перспективи та правові наслідки підписання Угоди про асоціацію"

Название:
Перспективи та правові наслідки підписання Угоди про асоціацію
Тип работы:
дипломная работа
Размер:
121,3 K
32
Скачать
Історична ретроспектива становлення відносин України та Європейського Союзу. Угода про партнерство та співробітництво як перший крок до зближення. Політика сусідства й політика східного партнерства: додаткові можливості для євроінтеграції України.

Краткое сожержание материала:

Зміст

Вступ

Розділ 1. Історична ретроспектива становлення відносин України та Європейського Союзу

1.1 Угода про партнерство та співробітництво як перший крок до зближення

1.2 Порядок денний асоціації Україна-Євросоюз (ПДА)

1.3 Політика сусідства й політика східного партнерства: додаткові можливості для євроінтеграції України

1.4 Сьогодення в умовах інтеграції та асоціації з Європейським Союзом

Розділ 2. Угода про асоціацію з Європейським союзом-основний вектор розвитку України

2.1 Аналіз політичної частини Угоди

2.2 Аналіз економічної частини Угоди

Розділ 3. Перспективи та правові наслідки підписання Угоди про асоціацію

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми дослідження. Розширення Європейського Союзу, яке відбулося 1 травня 2004 року, призвело до історичних змін політичних, географічних та економічних умов для України та Євросоюзу. Сьогодні Європейський Союз та Україна мають спільний кордон і як безпосередні сусіди будуть посилювати свою політичну та економічну взаємопов`язаність. Розширення дає можливість для України та Європейського Союзу розвивати якомога тісніші відносини, що виходитимуть поза рамки співробітництва до поступової економічної інтеграції та поглиблення політичного співробітництва.

Європейський Союз та Україна сповнені рішучості посилити свої відносини та сприяти утвердженню стабільності, безпеки і добробуту. Такий підхід заснований на спільних цінностях, спільній власності та диференціації. Це сприятиме подальшому зміцненню нашого стратегічного партнерства. Європейський Союз та Україна сповнені рішучості працювати разом і першим кроком до цього було підписання економічної частини Угоди про асоціацію у березні 2014 року. Нею Україна та ЄС погодилися інтенсифікувати політичні, безпекові, економічні та культурні відносини, включаючи транскордонне співробітництво та спільну відповідальність у запобіганні та врегулюванні конфліктів. Швидкість прогресу у відносинах буде повністю залежати від зусиль України та конкретних досягнень у виконанні зобов'язань щодо спільних цінностей.

Стан наукової розробки теми. Проблеми інтеграції України в Європейський Союз досліджували: Воронкова В.Г.,Копиленко О.Л., Копійка В.В., Костюк С.М., Лавренчук А.О.,Муравйов В.І.,Сюр Н.В., Яковюк І.В. та інші.

Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що в ній проводиться глибокий комплексний аналіз Угоди про Асоціацію України з ЄС, обґрунтовуються її переваги та недоліки, аналізуються її правові та економічні наслідки для України.

Нормативно-правову базу дослідження склали Конституція України та чинне законодавство України(Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", Закон України "Про міжнародні договори України", Закон України "Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництва між Україною і Європейськими Співтовариствами та ї державами - членами" ), а також міжнародно-правові акти (Угода про асоціацію з ЄС, Угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом та Україною, Генеральна угода з тарифів і торгівлі та ін.)

Мета й завдання дослідження. Мета магістерської роботи полягає у дослідженні ретроспективи становлення відносин України з ЄС, в ґрунтовному аналізі політичної та економічної частин Угоди про Асоціацію, а також актуальних питань її наслідків для України.

Відповідно до поставленої мети, в роботі зосереджується увага на вирішенні таких завдань:

- дослідити історичний шлях становлення відносин України та ЄС;

- визначити основні положення Угоди про партнерство та співробітництво;

- дослідити Порядок денний асоціації Україна-Євросоюз;

- проаналізувати політику сусідства й політику східного партнерства як додаткову можливість для євроінтеграції України;

- дослідити сьогодення в умовах інтеграції та асоціації з ЄС;

- провести ґрунтовний аналіз Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема аналіз політичної та економічної частин Угоди;

- визначити позитивні можливості що надає Угода Україні;

- визначити основні недоліки та прогалини в Угоді;

- дослідити перспективи та правові наслідки підписання Угоди про асоціацію

Об'єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають в сфері інтеграції України до ЄС.

Предмет дослідження - Угода про Асоціацію між Україною та ЄС: загальна характеристика, перспективи та правові наслідки підписання

Методи дослідження. Методологічна база дослідження поєднує в собі загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: історичний, методи компаративного аналізу, синтезу, узагальнення, моделювання та абстрагування, діалектичний, системний, комплексний та інші. Історичний метод використовувався, насамперед під час аналізу становлення відносин України та ЄС. Методи моделювання та абстрагування - в процесі дослідження змістовної характеристики Угоди про Асоціацію а також інших документів про інтеграцію. Системний - при аналізі її структури.

Також в роботі використовувалися загально-гносеологічні прийоми пізнання Зокрема, метод аналізу допоміг розкласти досліджувану Угоду на окремі частини. За допомогою методу індукції я будував загальні висновки що будувалися на основі приватних посилок; метод дедукції допоміг з маси окремих випадків зробити узагальнений висновок про всю сукупність таких випадків. Завдяки Методу прогнозування я дослідив конкретні перспективи розвитку інтеграційних процесів та їх вплив на Україну.

Що стосується структури роботи, то вона обумовлена, насамперед, предметом та метою наукового дослідження. Робота складається із вступу, основних трьох розділів, що поділяються на підрозділи, та висновків.

У ВСТУПІ розкривається предмет, об'єкт, цілі та завдання роботи, зазначаються методи, що використовувалися при написанні роботі, актуальність, ступінь наукової розробки та новизни теми.

В РОЗДІЛІ 1 зачіпається питання історичного розвитку та становлення відносин України та ЄС, зокрема аналізуються Угода про партнерство та співробітництво; Порядок денний асоціації Україна-Євросоюз; політика сусідства й політика східного партнерства.

РОЗДІЛ 2 дає ґрунтовний аналіз Угоді про Асоціацію - характеризується її структура, досліджуються та вивчаються її політичні та економічні аспекти.

В РОЗДІЛІ 3 містяться актуальні для України питання сприйняття Угоди національним законодавством та наслідків, до яких призведе її підписання.

ВИСНОВКИ підсумовують результати роботи, коротко резюмуючи кожен з підрозділів.

Розділ 1. Історична ретроспектива становлення відносин України та ЄС

1.1 Угода про партнерство та співробітництво як перший крок до зближення

З набуттям незалежності у 1991 році, Україна розпочала формувати свій зовнішньополітичний курс, в основу якого було покладено прагнення зміцнити національну безпеку держави і стати активним учасником міжнародних відносин. Одним з пріоритетів зовнішньої політики стала інтеграція України до європейських структур. Цей визначальний пріоритет є природним наслідком здобуття державної незалежності, історії українського народу, його ментальності та сподівань. Він передбачає європейську самоідентифікацію громадян, визначення відповідних стратегічних орієнтирів внутрішніх перетворень та логіки трансформаційних процесів.

Після проголошення незалежності було очевидно, що рух країни до Європи досить довгий і пролягає, як мінімум на першому етапі, через поновлення економічних відносин на законодавчому рівні: "Перспективною метою зовнішньої політики є членство України у Європейських Співтовариствах". І, як наслідок, у жовтні 1993 р. в Києві відкрито Представництво Комісії Європейських Співтовариств в Україні. Саме на цьому тлі розвивалися відносини між Євросоюзом і Україною в період підписання та ратифікації нової Угоди про партнерство та співробітництво в 1991 - 1998 рр. Прагнення розвивати відносини з Україною паралельно з розвитком відносин з іншими пострадянськими державами простежувалось в усіх документах Європейського Союзу того періоду. 11 лютого 1992 р. був підписаний протокол угоди між ЄС та СНД стосовно виконання програми ТАСІС в Україні. Програма ТАСІС - це ініціатива ЄС для ЦСЄ та Монголії, що прискорює розвиток гармонійних і міцних політичних та економічних зв'язків між Євросоюзом і країнами-партнерами. Метою програми є сприяння розвитку в країнах-партнерах політичних та економічних інститутів на підтримку відкритого ринкового і громадянського суспільства, що засноване на політичних свободах та економічному розквітові. ТАСІС впроваджує цю мету, надаючи фінансування для підтримки процесу переходу до ринкової економіки та демократичного ладу. В квітні 1992 р. Європейська комісія (ЄК) прийняла рішення про необхідність переговорів з Україною, Білоруссю, Росією та Казахстаном щодо підписання угод про співробітництво. У жовтні 1992 р. Європейська Рада видала директиву, якою передбачався початок обговорення угод про партнерство та співробітництво з цими країнами.

В березні 1993 р. розпочались офіційні переговори з Україною, які завершилися 14 червня 1994 р. підписанням Угоди про партнерство та співробітництво (далі УПС) в Люксембурзі Президентом України та президентом Європейської Комісії і представниками держав-членів ЄС. Тим самим було закладено правову о...